La postal d'invitació per anunciar el sopar de cap d'any del restaurant El Gravat de Vic (Barcelona). En aquest cas, s'ha jugat amb les possibilitats que ens donava la composició tipogràfica de "DOSMILDIVUIT", i s'ha fet una picada d'ullet a les substàncies estimulants lligades a aquestes dates assenyalades de Nadal. Per suposat, no s'ha utilitzat cocaïna, sinó inofensiu sidral, per omplir les bossetes que complementen el menú de cap d'any. 


The invitation postcard to announce the New Year's Eve dinner at El Gravat, a restaurant in Vic (Barcelona). In this case, we've played with the possibilities that gave us the typographical composition of "DOSMILDIVUIT" (TWOTHOUSANDEIGHTEEN in English), and a wink at some doping substances linked to these Christmas dates. Of course, we've used sherbet dip —instead of cocaine— to fill out the little bags that complement the New Year's Eve menu.  

You may also like

Back to Top