CAT.
   amuza • divertit • còmic • curios • jocós • graciós
Hem treballat al voltant de la festa i l'alegria. Concentrant-nos amb la idea del foc de camp i amb aquest ambient de festa, alegria, amics, sinceritat i bons moments. Normalment s'associa també amb el cantautor explicant històries, obrint-se als altres i a la natura.
Hem revertit el concepte fent que el cantant sigui aquest "foc" central que reuneix els diferents elements de la natura per donar-los-hi alegria i color, amb el fil que fa de llaç conductor de tot el conjunt (aprofitant, a més a més que la corda va ser un dels primers materials, entre altres, per fer música).


ENG.
   amuza • fun • comic • curious • playful • funny
We've worked around the party and joy. Focusing on the idea of ​​the campfire and this celebration atmosphere, joy, friends, sincerity and good times. Normally, it's also associated with the singer-songwriter telling stories, opening up to others and nature.
We've reverted the concept by making the singer as a central "fire" that brings the different elements of nature together to give them bliss and color, with the red thread as a conducting wire of the whole set (as well as the rope was one of the first materials, among others, to create music).
esbós ——— sketchPhotos by: Xevi Abril & Partee
Styling by: Yasmina Betancourt
Make up by: Paula Romeu
Art direction & design: Partee 


You may also like

Back to Top