CAT
Imatge pel nou àlbum "FERNANDO ROGELIO ESTÉVEZ" del grup Nyandú.

El 3r àlbum de Nyandú ha arribat en el punt més madur i serè de la banda.
Un àlbum sincer i directe que parla de les seves vivències més personals i del gran orgull de ser de poble. Un poble petit que gairebé podríem pensar que s'ha extret d'un guió cinematogràfic, on cada habitant és un personatge i hi compleix la seva funció. Ells, des de ben petits, han interpretat el paper de músics del poble.
Per protegir aquestes vivències i la identitat real de cada un dels membres del grup s'han creat tres "alter egos", tres personatges directament vinculats amb les seves personalitats, inspirats en la seva part més artística i musical, i que alhora donen nom al disc. 
Nyandú va més enllà d'un simple grup de música, Nyandú és un una història d'amor entre tres amics de tota la vida, que han canviat les cabanyes que construïen de petits per cançons sinceres i interminables hores d'assaig. Ja sigui fent cabanyes o cançons l'objectiu ha set sempre el mateix, jugar i crear.
Per mostrar bé aquesta relació d'amistat i el fort vincle que tenen amb el seu poble, s'han convidat a tots els seus habitants per construir aquesta cabanya. Una cabanya que més enllà de canyes i branques és el contenidor de totes aquestes vivències i experiències, del treball i de l'esforç que han dedicat al projecte durant gran part de la seva vida. I s'ha volgut mostar el grup entre la seva gent, orgullosos de ser qui són i d'on vénen, perquè com diu Nyandú: Fer un disco és un acte d'amor. 

Direcció d'art, disseny i foto de producte: Partee | Fotos del grup i Cabanya: Xevi Abril | Estilisme: Elisenda Oms

Al final del projecte podeu escoltar el CD.

--

ENG
Image for the new album "FERNANDO ROGELIO ESTÉVEZ" by the Nyandú music group.
Nyandú's 3rd album has reached the most mature and serene point of the band.
A sincere and direct album that talks about their more personal experiences and being proud to grow on their village. 
A small village that we could almost think was extracted from a cinematographic script, where each inhabitant is a character and performs his role. They, since very young, have played the role of village's musicians.
To protect these experiences and the real identity of the  group members, three "alter egos" have been created, three characters directly linked to their personalities, inspired by their most artistic and musical part, which at the same time give the name to the CD.
Nyandú goes beyond a simple music band, Nyandú is a love story between three life-long friends, who have changed the log cabins they built in a childhood to the sincere songs and endless rehearsing hours. Whether by building log cabins or songs the goal has always been the same, play and create.
To show this relationship of friendship and the strong link they have with their village's people, all their inhabitants have been invited to build this cabin. A cabin that beyond reeds and branches is the container of all these experiences, of the work and the effort that they have dedicated most of their lives on the project. And we wanted to show the group among its people, proud to be who they are and where they come from, because as Nyandú says: Making an album is an act of love.

Art direction, design and product photo: Partee | Photos of the group and the log cabin: Xevi Abril | Styling: Elisenda Oms

At the end of the project, you can listen to the CD.

You may also like

Back to Top