CAT
Branding i imatge pel nou àlbum "El Gir" del grup Est Oest que ha virat cap al pop electrònic.
"trencar el gel, sortir d'una capa més hivernal i boirosa com a grup de rock de la Plana i obrir-nos a una etapa més moderna, amb elements primaverals constants a les lletres" Amb aquestes paraules el grup defineix el nou LP.
A través d'un ram de flors artificial (pintat en degradat càlid) i 40 kg de gel capturant-lo s'ha representat l'arribada del bon temps amb la forma en que el gel es fon. Una línia que travessa el bloc i el parteix, representa el toc electrònic que han introduït dins les cançons.
Simulant un vinil de gel s'ha produït totalment transparent.

Ha col·laborat: Marçal Ricart
Fotos del grup: Xevi Abril

al final del projecte podeu escoltar "El Gir".

--

ENG
Branding and image for the new album "El Gir" from the music group Est Oest that has veered to an electronic pop.
"break the ice, leave the layer of winter and foggy like rock group of Osona plain one and try to open us to a more modern stage, with constant elements of spring into the lyrics" With these words the group defines the new LP.
Through a bouquet of artificial flowers (painted in warm gradient) and 40kg of ice capturing it, it has been represented the arrival of good weather with how the ice its melt. The line that crosses and cracks the block, represents the electronic touch that they have made improvements to the songs.
To simulate an ice vinyl has been made completely transparent.

He has collaborated: Marçal Ricart
Band photos: Xevi Abril

At the end of the project, you can listen the "El Gir".

You may also like

Back to Top